Statuten Plaatselijk Belang Ankum

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Plaatselijk Belang Ankum en Omgeving.
 2. De vereniging is opgericht op vierentwintig maart negentienhonderd tachtig onder de naam: Plaatselijk Belang Ankum en Omgeving.
 3. Zij is gevestigd te Ankum, gemeente Dalfsen.

DUUR

Artikel 2

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

WERKGEBIED

Artikel 3

Het werkgebeid van de vereniging omvat de buurtschap Ankum en directe omgeving. De omvang van het werkgebied wordt op voordracht van het bestuur bepaald door de Algemene Vergadering.

DOEL

Artikel 4

De vereniging stelt zich ten doel:

 • het behartigen van de belangen van de gemeenschap binnen haar werkgebied
 • het scheppen en in standhouden van een goed leefbare gemeenschap
 • het stimuleren van gemeenschapszin
 • het bevorderen van een samenleving binnen haar werkgebied op hoog niveau één en ander in de ruimste zin.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door middel van het houden van bijeenkomsten en lezingen; het voeren van acties en verder door gebruikmaking van alle haar wenselijk (en wettelijk toelaatbaar) voorkomende middelen.

MIDDELEN

Artikel 5

 1. De middelen van de vereniging bestaan uit:
  • Contributies van leden
  • Bijdragen van begunstigers
  • Inleggelden en subsidies
  • Erfstellingen, legaten en schenkingen
  • Andere toevallige baten
 2. De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die - op voorstel van het bestuur - bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Voor de bepaling van de hoogte van de contributie kunnen de leden in categorieën worden ingedeeld.

LEDEN

Artikel 6

 • Leden van de vereniging kunnen zijn: Zij die op één januari de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en hun domicilie hebben binnen het werkgebied van de vereniging
 • Om lid te kunnen worden moet men zich aanmelden bij het bestuur, dat over de toelating van het lid beslist.
 • Bij niet toelating door het bestuur, kan het aspirantlid een beroep doen op de algemene vergadering. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur.

DONATEURS

Artikel 7

Donateurs zijn zij, die - en als zodanig toegelaten door het bestuur - zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage. Zij hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 8

Het lidmaatschap eindigt:

 1. Door het overlijden van het lid.
 2. Door schriftelijke opzegging door het lid. Het lidmaatschap houdt dan op met het einde van het boekjaar, waarin is opgezegd, mits de opzegging tenminste schriftelijk één maand vóór het einde van dat boekjaar aan de secretaris is gedaan; anders houdt het op met het einde van het volgende boekjaar.
 3. Door schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze opzegging kan gedaan worden wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld en bovendien wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Door ontzetting. Deze ontzetting wordt door het bestuur uitgesproken alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of bestluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 5. Bij opzegging en ontzetting als in artikel 8 leden 3 en 4 gemeld geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk kennis van het besluit met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen één maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend voor partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is men als lid geschorst.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan daarvan dispensatie geven.

Artikel 9

 1. De verplichtingen van een donateur kunnen ten allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR

Artikel 10

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij worden door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur uit de leden van de vereniging benoemd. Ook door tenminste vijf leden kunnen vóór de aanvang van de algemene vergadering schriftelijk kandidaten worden gesteld.
 2. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 3. Op de jaarlijkse algemene vergadering treden telkens twee bestuursleden af, volgens een door het bestuur te maken rooster. Een bestuurslid is terstond herbenoembaar. Bij tussentijdse vacatures neemt het nieuw benoemde bestuurslid in het rooster van aftreden de plaats in van het afgetreden bestuurslid.
 4. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden bevoegd tot alles waartoe het voltallig bestuur bevoegd is, tenzij het aantal zitten hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overblijvende bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waar in de ontstane vacature(s) wordt voorzien.
 5. Bij beëindiging van het lidmaatschap eindigt het bestuurslidmaatschap eveneens.

Artikel 11

 1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. De overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld. Plaatsvervangers van alle bestuursfunctionarissen worden door het bestuur zelf benoemd. De functie van secretaris en penningmeester kan in één persoon zijn verenigd.
 2. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of de meerderheid der bestuursleden dit nodig achter, met een minimum van vier vergaderingen per jaar.
 3. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
 4. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden door de secretaris notulen gehouden. Deze worden door voorzitter en secretaris vastgesteld en ondertekend.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 12

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
 2. Het bestuur kan, indien zij dit wenselijk achter, een commissie/werkgroep instellen. De samenstelling, taak en werkwijze van deze commissie/werkgroep wordt door het bestuur in samenwerking met de commissie/werkgroepleden vastgesteld en eventueel gewijzigd.
 3. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene vergadering:
  • Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen
  • Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt
  • Het verrichten van andere rechtshandelingen, waarvan de financiële betekenis of onbepaald of een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) te boven gaat of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar wordt verbonden.
 4. Ten aanzien van de sub 3c bedoelde rechtshandelingen kan bij het ontbreken van de bedoelde toestemming door of tegen derden geen beroep worden gedaan.

BOEKJAAR

Artikel 13

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14

 1. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand mei, een algemene vergadering gehouden.
 2. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging an de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn gevoerd bestuur in het afgelopen boekjaar.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15

 1. Verder roept het bestuur een algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 2. Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht als tenminste twintig leden dit schriftelijk aan het bestuur vragen. In dit geval moet de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden. Is dit niet gebeurd, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene vergadering bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 16

 1. De leden van de vereniging worden tot alle algemene vergaderingen tenminste veertien dagen tevoren door het bestuur opgeroepen en wel schriftelijk onder vermelding van de te behandelen, door middel van een oproepingsbrief of indien dit niet uitvoerbaar blijkt te zijn, door middel van een advertentie in een ter plaatse veel gelezen dagblad of weekblad.
 2. De voorzitter van het bestuur - en bij zijn afwezigheid diens plaatsvervanger - treedt op als voorzitter van de algemene vergadering. Ontbreekt ook de plaatsvervanger dan voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.
 3. De secretaris van het bestuur- en bij zijn afwezigheid diens plaatsvervanger - houdt notulen van het verhandelde in alle algemene vergaderingen. Ontbreekt ook diens plaatsvervanger dan wijst de algemene vergadering zelf een notulist aan. De notulen worden door de voorzitter en secretaris vastgesteld en ondertekend, na goedkeuring door de algemene vergadering.
 4. Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige, niet geschorste leden. Ieder lid heeft één stem, met dien verstande evenwel dat het lid stemrecht mist over zaken die hem/haar, zijn/haar echtgeno(o)t of een van zijn/haar bloedverwanten in de rechte lijn betreffen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 5. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met ongetekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt.
 6. Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.
 7. Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan wordt een tweede stemming gehouden en wel tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen verkregen hebben. Staken de stemmen in de tweede stemming, dan beslist het lot.
 8. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
 9. Het oordeel van het bestuur, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een voorstel dat niet schriftelijk is vastgelegd.
 10. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering - of als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond - door één stem - gerechtigd lid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 17

 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld dat statutenwijziging wordt voorgesteld. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet tenminste zeven dagen vóór de vergadering tot na de afloop van de vergaderingsdag op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen.
 2. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is.
 3. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt opnieuw een algemene vergadering bijeengeroepen, niet eerder dan veertien dagen en niet later dan dertig dagen na de eerste. In die vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking voordat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 5. Een statutenwijziging waardoor het in artikel 4 gemelde doel zou kunnen worden gewijzigd, is ongeldig, zulks echter met inachtneming van het bepaalde in artikel 43 lid 2 van Boek II van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18

 1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in artikel 17 leden 1, 2 en 3 is bepaald.
 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
 3. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering voer de aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening op een wijze welk het meest met het doel der vereniging overeenstemt.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het huishoudelijk reglement mag geen bepaling bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
 2. Over alles, wat niet door de wet, statuten of het huishoudelijk reglement is geregeld, besluit het bestuur.
 3. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Getekend te Dalfsen op 9 mei 2006

Door Mr. E. Fikkert, notaris te Dalfsen